برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

تخمین رتبه

avatar

تخمین رتبه

Shiva در تاریخ چهار شنبه ۱۹ خرداد

.سلام
.مالیه وبودجه 44.تعوری 30،اسلامی 26،اقتصاد 30،منابع 22
رشته ی مدیریت دولتی
رتبم چند میشه؟؟
دانشگاه هرمزگان روزانه قبول میشم؟؟