برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

ادبیات

avatar

ادبیات

فافا در تاریخ پنج شنبه ۲۴ خرداد

چرا در نزم افزار انتخاب رشته ،رشته ی ادبیات فارسی نیست؟؟؟؟