ارشد کامپیوتر97

avatar

ارشد کامپیوتر97

اشرف ژاله در تاریخ یک شنبه ۲۰ خرداد

با رتبه 11000 احتمال قبولی در غیرانتفاعی اشراق بجنورد گرایش نرم افزار چقدره؟