قبولی در دوره روزانه

avatar

قبولی در دوره روزانه

احمدی در تاریخ پنج شنبه ۱۷ خرداد

من با رتبه 2200 حسابداری کجا قبول میشم ؟ دانشگاه روزانه سنندج چه رتبه میخواد ؟ آحرین رتبه قبولی روزان چنده