برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

قبولي

avatar

قبولي

زهرا امراللهي در تاریخ دو شنبه ۲۴ اردیبهشت

بإسلام ميخواستم بدونم با٤٥اسيب و٢٣سنجش و١درصدهم مديريت احتمال قبوليم تو هيچ كدوم از دانشگاه ها روزانه وياشبانه هست ؟ميتونم شبانه اسيب شهركرد يا اراك قبول شم؟