برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

دکترا تخصصی

avatar

دکترا تخصصی

هلیا در تاریخ شنبه ۲۲ اردیبهشت

سلام .برای قبولی در‌مرحله کتبی دکترا تخصصی ایمنی شناسی و دعوت شدن به مصاحبه برای دانشگاه های غیرتهران مثل مازندران میانگین باید چه درصدی رو زد؟ به نظرتون با میانگین درصد ۵۰ به مصاحبه میشه دعوت شد؟