برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

رشته و دانشگاه با توجه به رتبه

avatar

رشته و دانشگاه با توجه به رتبه

مرتضی محمدی در تاریخ دو شنبه ۱۷ اردیبهشت

با رتبه 170 در اقتصاد سراسری 97 چه گرایشی و کدوم دانشگاه میتونم قبول شم