برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

دانشگاه الزهرا

avatar

دانشگاه الزهرا

سحر در تاریخ پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت

میخواستم بدونم دانشگاه الزهرا
برای رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی
هم نوبت روزانه
و هم شبانه

حدودأ تا چه رتبه ای دانشجو می پذیره؟