برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

تاثیر ثهمیه

avatar

تاثیر ثهمیه

فرناز شفیع نیای احمدی در تاریخ یک شنبه ۹ اردیبهشت

من احتمال میدم که رتبم حدود ۵۰۰ بشه میخوام ببینم با ثهمیه ایثارگران چطور میشه؟