سلام

avatar

سلام

اكرم در تاریخ شنبه ۱۸ آذر

من ليسانس گرافيك دارم در مدارس غير انتفاي درس ميدم ميتونم ارشد مديريت اموزشي شركت كنم به درد استخدامي اموزش و پرورش ميخوره ؟