انتخاب ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِگرایش ارشد رشته عمران

avatar

انتخاب ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِگرایش ارشد رشته عمران

زهرا در تاریخ یک شنبه ۱۹ شهریور

سلام
به نظر شما گرایش ارشد آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق بهتره یا گرایش سازه پردیس خودگردان دانشگاه قم