برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

گراف

avatar

گراف

یامین در تاریخ سه شنبه ۱۴ شهریور

چرا گراف هم تو گرایش جبر نوشته شده هم تو بهینه سازی؟