قبولي

avatar

قبولي

اري در تاریخ چهار شنبه ۱۷ خرداد

سلام با رتبه 196 حسابداري184حسابرسي و173 مديريت كجاها روزانه مشيه قبول شد