مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

avatar

مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

علی در تاریخ چهار شنبه ۱۷ خرداد

با رتبه ی 20 میشه ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی قبول شد؟
آخرین رتبه سال پیش ک قبول شده چند بوده؟
ممنون