ارشد تكوين

avatar

ارشد تكوين

يك كنكورى در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

با رتبه ٧٠٠ ميشه تكوين قبول شد؟ 😭