شانس قبولی کجاها را دارم؟

avatar

شانس قبولی کجاها را دارم؟

حمید در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

با رتیه 8000 کنکور کارشناسی ارشد غیر انفاعی و ازاد مجاز هستم، شانس قبولی کجاها را دارم؟