قبولی ارشد 96

avatar

قبولی ارشد 96

الهام زرساو در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

با توجه به سالهای گذشته به نظر شما با رتبه 9000 دانشگاه آزاد یا شبانه اطراف تهران و کرج قبول میشم؟