ارشد

avatar

ارشد

مائده در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

با رتبه900تجزیه احتمال قبولی روزانه تهران هس؟با1382 شیمی فیزیک چی ؟پژوهشگاه قبول میشم؟