ایا با رتبه ۲۱۷۱ شیمی آلی دانشگاه کاشان قبول میشم؟

avatar

ایا با رتبه ۲۱۷۱ شیمی آلی دانشگاه کاشان قبول میشم؟

Z.s در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

آیا با رتبه ۲۱۷۱ میشه شبانه دانشگاه کاشان را دررشته شیمی آلی کسب کرد؟