کارشناسی ارشد

avatar

کارشناسی ارشد

زهرا محمودی در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

سلام وقت بخیر .میخواستم بدکنم با این درصد ها احتمال قبکلی در تهران روزانه یا شبانه دارم
آمار۱۶.۶۷
روانشناسی ۱۴
روش تدریس۲۴
فلسفه ۱۸
مدیریت آ۲۴
تکنولوڙی ۴
سنجش۱۹
برنامه ریزی ۳۲
نظارت ۱۹