ایا با رتبه ۲۱۷۱ شیمی آلی دانشگاه کاشان قبول میشم؟

avatar

ایا با رتبه ۲۱۷۱ شیمی آلی دانشگاه کاشان قبول میشم؟

سحرخوان در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

سلام
آیا با رتبه ۲۱۷۱ در شیمی آلی میتونم شیمی آلی دانشگاه کاشان قبول بشم؟(روزانه یا شبانه)