رتبه

avatar

رتبه

Amour در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

آخرین رتبه پذیرفته شده در نوبت دوم دانشگاه اصفهان برای مقطع ارشد چند باید باشه؟
با حدود چه درصدهایی؟؟