شانس قبولي

avatar

شانس قبولي

محمد شكراللهي در تاریخ سه شنبه ۱۶ خرداد

سلام با رتبه ٣٨٠٠ شبانه قزوين شانسي دارم؟