قبولی درارشد

avatar

قبولی درارشد

behbood در تاریخ یک شنبه ۲۶ اردیبهشت

سلام من معدل کاردانیم ۱۶.۸۴
کارشناسیم ۱۸.۷۴