ارشد آموزش

avatar

ارشد آموزش

شیما در تاریخ شنبه ۲۵ اردیبهشت

با توجه به امسال ارشد آموزش زبان که تخصصی مشکل بود نسبت به سالهای قبل با چه درصدهایی و رتبه ای میشه به روزانه صنعتی اصفهان امیدوار بود؟

  • avatar

    عذرا در تاریخ شنبه ۲۵ اردیبهشت

    عمومی با درصد 50 درصد و تخصصی با درصد 30 تا 35