برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

سوال مربوط به کارشناسی ارشد

avatar

سوال مربوط به کارشناسی ارشد

عبدالستار رودینی در تاریخ پنج شنبه ۴ آذر

با سلام .بنده کارشناسی آموزش زبان انگلیسی می باشم که می خواهم کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسی همگانی امتحان دهم و ادامه تحصیل نمایم. آیا رشته زبان شناسی همگانی با رشته آموزش زبان انگلیسی مرتبط است . لطفا راهنمایی بفرما ئید؟