سوال درسی

avatar

سوال درسی

حسین در تاریخ چهار شنبه ۲۶ آبان

ایا اصل افشا با اصل بهای تمام شده متضاد هستش