برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

سلام

avatar

سلام

بهزاد در تاریخ پنج شنبه ۱۳ آبان

سلام ارشد عمران رشته مهندسی ومدیریت منابع اب چطور رشته ای هست؟ایا ارزش خواندن به لحاظ بازارکار دارد؟ دکتری ایا میشود تغییر رشته داد وسازه خواند؟