کارنامه

avatar

کارنامه

بهداد در تاریخ شنبه ۳۰ مرداد

ی کارنامه امسال مخواستم با تراز حدود۵۷۰۰,دیگ شد شهریور پ کی میذارید؟تا قبل نتایج مخواستم ببینم باتشکرفراوان