برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

گزیده ای از اتاق فکر مهندسی بهداشت حرفه ای

ورود به اتاق فکر

مهندسی بهداشت حرفه ای

  • کارنامه و قبول شدگان ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 96

    در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

اطلاعیه های ویژه